0
MENU
พาเลทสำหรับส่งออก
อุปกรณ์ขนส่งขนถ่ายและวางสินค้า เหมาะกับงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ตอบโจทย์สำหรับผู้ผลิต ผู้ขนส่ง ผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ และร้านค้าปลีก ประเภทของพาเลท
1. พาเลทสำหรับส่งออก (One Way pallet)
2. พาเลทน้ำหนักเบา (Light Weight )
3. พาเลท 2 หน้า หรือ พาเลทหมุนเวียน (Reversible)
4. พาเลทหน้าเดียว (Non-Reversible pallet)